Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement (IRM)

Nieuw rivierenbeleid voor een toekomstbestendig rivierengebied

We krijgen in Nederland in toenemende mate te maken met zeer warme, natte én droge periodes, die in het rivierengebied zorgen voor extreem hoogwater en ook voor periodes met langduriger, extreem laagwater.

Deze hoogwaterpieken en watertekorten bedreigen de waterveiligheid, zoetwatervoorziening, natuur en ecologische waterkwaliteit, scheepvaart en economische ontwikkeling. Daarom moeten we aan de slag om het rivierengebied toekomstbestendig te maken én te houden voor volgende generaties.

Dit begint met de aanpak van de steeds verdergaande rivierbodemdaling, door onder meer te stoppen met ontgrondingen in de hoofdgeul van de rivier. Ook moeten we ervoor zorgen dat we de waterafvoer bij hoogwater en laagwater goed kunnen blijven regelen. Hiervoor staat nieuw rivierenbeleid in het Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement (IRM), waarop nu kan worden ingesproken.

Video

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Rijk en regio samen aan de slag met rivierenbeleid

De komende decennia gaan Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten in het Maas- en Rijngebied het nieuwe rivierenbeleid samen verder uitwerken en uitvoeren, in samenspraak met maatschappelijke organisaties.

Vanaf 2024 werken we aan maatregelen voor de Rijn en de Maas en gaan we na welke (inter)nationale afspraken nodig zijn. Ondertussen blijven we leren van lopende projecten in het rivierengebied.

IRM levert input voor de herijking van de deltabeslissingen in 2026 en werkt daarbij samen met andere deltaprogramma’s zoals die voor het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta, Rijnmond-Drechtsteden en Zoetwater. IRM loopt in de pas met het Deltaprogramma en herijkt zijn programma ook elke zes jaar.

Noodzakelijke riviermaatregelen vragen ruimte

We willen er zo goed als mogelijk voor zorgen dat het veilig wonen en werken blijft in het rivierengebied. Dat rivieren bevaarbaar blijven. Dat de natuur zich kan ontwikkelen en de ecologische waterkwaliteit kan herstellen. Dat we voldoende zoetwater en drinkwater beschikbaar houden. En dat er ruimte blijft voor economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit. Dit vraagt om scherpe keuzes.

De maatregelen die we moeten uitvoeren in het rivierengebied, vragen ruimte. En op sommige plekken méér ruimte – ook binnendijks, aan de landzijde van de rivieren - dan nu is gereserveerd. In het Ontwerp Programma IRM is hiervoor een eerste inschatting gemaakt. Deze ‘ruimtekaart’ werken we verder uit, zodat een preciezere ruimteclaim voor de rivieren meegenomen wordt in de Nota Ruimte en in de provinciale ruimtenota’s.

Ontwerp Programma IRM

Lees meer

Plan MER

Lees meer

Passende beoordeling

Lees meer